Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Aktif İthalat Danışmanlık

E - İmza

Sizlere en iyi hizmeti sunmaya devam etmek için çalışıyoruz
E - İmza

E - İmza

İşlemlerin elektronik imza ile online olarak internet üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik uygulama tamamlanmıştır.

Bu proje ile; bu belgeleri alacak tüm tüzel kişilikler “Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları”ndan herhangi birinden sağlayacakları “Nitelikli Elektronik Sertifika” ile işlemlerini tamamen kağıtsız ortamda Bakanlığın web sayfası üzerinden online yapabileceklerdir. 

Elektronik İmza Nedir? 

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik  imza; bir  bilginin  üçüncü  tarafların  erişimine  kapalı  bir ortamda,  bütünlüğü  bozulmadan  (bilgiyi  ileten  tarafın  oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur. 

Elektronik imza kavramı çok genel bir tanım olup kişilerin elle atmış olduğu imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hali olan sayısallaştırılmış imzaları, kişilerin göz retinası, parmak izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyometrik önlemleri içeren elektronik imzaları veya bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları içermektedir.  

Sayısal imza, imzalanan metine göre farklılık gösterir ve içeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde edilir. Yani kişilerin, elle atılan imzada olduğu şekilde tek imzası yoktur; bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları vardır. 

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda ve bu metinde geçen “elektronik imza” kavramı sayısal imzayı işaret etmektedir. 

Elektronik Sertifika ve Nitelikli Elektronik Sertifika 

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlandığı şekliyle; 
Elektronik İmza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi, 
Elektronik sertifika: İmza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı, 
Güvenli elektronik imza: Elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğuran ve Kanun?da belirtilen özel şartları taşıyan elektronik imzayı, 
Nitelikli elektronik sertifika: Kanun'da belirtilen koşulları sağlayan, güvenli elektronik imza oluşturmak için sahip olunması gereken elektronik sertifikayı, 
İmza oluşturma verisi: İmza sahibine ait olan, imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturma amacıyla kullanılan ve bir eşi daha olmayan şifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi verileri, 
İmza doğrulama verisi: Elektronik imzayı doğrulamak için kullanılan şifreler, kriptografik açık anahtarlar gibi verileri ifade eder. Güvenli elektronik imza, Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri dışında, elle atılan imza yerine, aynı hukuki geçerliliğe sahip olarak, elektronik ortamda imza oluşturmak için kullanılır.

Elektronik İmzanın Özellikleri 

Elektronik imza kullanıcılarına aşağıda belirtilen üç temel özelliği sağlamaktadır: 
Veri Bütünlüğü: Verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önlemek, 
Kimlik Doğrulama ve Onaylama: Mesajın ve mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini sağlamak, 
İnkar Edilemezlik: Bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri inkar etmelerini önlemek. 

Elektronik İmza Oluşturma Araçları 

İmza oluşturma araçları; elektronik imza oluşturmak üzere kullanılan yazılım veya donanımı ifade etmektedir. 5070 sayılı Kanun'da  "güvenli" elektronik imza oluşturma araçlarına değinilmiş ve aşağıdaki özelliklerin sağlanması şart koşulmuştur: 
- Ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşi daha bulunmaması, 
- Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına hiç bir biçimde çıkarılamamasını ve gizliliğini sağlaması, 
- Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza  oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde edilememesi, kullanılamaması ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı koruması, 
- İmzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesi ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulmasından önce görülebilmesi. 

- Kullanılacak donanım/yazilimin özellikleri ve standartları Kurum tarafından yapılacak düzenlemelerle belirlenecektir.


Elektronik İmzanın Hukuki Sonuçları

Elektronik İmza Kanunu'nda; güvenli elektronik imza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve elektronik imza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı belirtilmiştir. Ancak kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.  Diğer bir deyişle, kanunların merasimi ya da üçüncü tarafların şahitliğini gerek gördüğü emlak alım satımı, veraset ve intikal, evlenme gibi işlemler elektronik imza ile gerçekleştirilememektedir.

ELEKTRONİK  SERTİFİKA  HİZMET SAĞLAYICILARI

EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tugra) www.e-tugra.com.tr
Elektronik Bilgi Güvenliği A. Ş. (E-Güven)  www.e-guven.com
Türk Trust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A. Ş. www.turktrust.com.tr


ELEKTRONİK İMZA SIRASINDA İSTENECEK EVRAKLAR :

Sicil Gazetesi
İmza Sirküleri
Oda Kayıt Belgesi
Vergi Levhası
Vekaletname (Ekte)
Taahhütname(Ekte)
Kimlik Fotokopisi ....