Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Aktif İthalat Danışmanlık

Marka & Patent

Sizlere en iyi hizmeti sunmaya devam etmek için çalışıyoruz
Marka & Patent

Marka & Patent

Marka Nedir?

 

 

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.
 

 

Marka Başvurusu

 

Marka Başvurusu internet üzerinden çevrimiçi ya da kağıt halde başvuru olarak TPE gelen evrak birimine elden teslim edilerek(ya da posta yolu ile) yapılabilir. Marka tescil başvurusu hazırlanmadan önce mutlaka, "Marka Başvuru Kılavuzunun" dikkatli bir şekilde okunması ve "Marka Başvuru Formu TPE-M-101"in eksiksiz doldurulması gerekir. Kılavuzda belirtilen hususlara uygun olarak ve eksiksiz hazırlanan başvurular Enstitü tarafından başvuru tarihi, saati ve dakikkası itibariyle işleme alınır. Şekli eksiklik bulunan başvurulara ilişkin olarak şekli eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine iki aylık süre verilir. Bu tür başvurularda koruma tarihi şekli eksikliklerin giderildiği tarih itibariyle başlar.

 

Marka Tescil Belgesi

 

Ücretsiz Marka Ön Araştırma hizmetleri:
Tescili istenen ibarenin Tescilli ve Tesciline karar verilmiş markalar arasında aynısının veya benzerinin bulunup bulunmadığının araştırılması işlemi olup şirket veri tabanımızda ücretsiz olarak yapılmaktadır.

 

Tescil işlemleri:

 

Ön araştırmadan Marka Tescil belgesi almaya kadar olan işlemler dizisidir. Önyazı işlemleri:Marka Başvurusu yapıldığına dair Türk Patent Enstiştüsü tarafından verilen yazı olup, resmi işlemlerde geçerlidir.

 

Marka Devri: 

 

Marka devri; markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı üçüncü şahıslara devredilmesidir.

 

Marka Yenileme işlemleri:

 

Koruma süresi sona eren markanın (başvuru tarihinden itibaren 10 yıl) belli bir ücret karşılığı marka sahibi veya vekilin talebi üzerine sonraki 10 yılllık süre için yenilenmesi işlemidir.

 

Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi

 

Tescil işlemleri:

 

Yeni ve ayırdedici niteliğe sahip tasarımların koruma altına alınması işlemidir.
Tasarım bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder. Yeni ve ayırt edici tasarımlar belge verilerek korunur.Bileşik bir ürünün bir parçası ile ilgili tasarımın kendi yeni ise ve ayırt edici bir niteliğe sahipse ayrıca korumadan yararlanır.

 

Devir işlemleri:

 

Tasarımın tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkı üçüncü şahıslara devredilebilir.

 

Yenileme işlemleri:

 

Tasarım hakkı sahibinin veya onun yetkili kıldığı kişinin talebi ve yenileme ücretinin ödenmesi üzerine tescil süresinin uzatılmasına yenileme denir. Tasarımın koruma süresi 5 yıldır. 5 yıldan sonra her 5 yılda bir yenilenmek üzere 4 kere (toplam:4x5+5=) 25 yıl süreyle korunabilir.

 

Patent/Faydalı Model Tescil işlemleri

 

Patent Ön Araştırma hizmetleri:

 

Patent başvurusu yapılmadan önce başvuru sahibinin buluş konusu teknik ile ilgili araştırma işlemidir.Ön araştırma tekniğin bilinen durumunun araştırılması, buluş sahibine kendi buluşunu mevcut patentlerle karşılaştırma, benzerlikleri ve farklılıkları görme olanağını sağlar. Başvuru sahibi buluşunun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olur. Böylece mevcut teknoloji bilinerek yapılan bir patent başvurusunun reddedilme olasılığı azaltılmış olur.

 

Patent Tescil işlemleri:

 

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan "patent hakkı", özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Türkiye'de biri incelemesiz; diğeri incelemeli olmak üzere iki çeşit patent sistemi vardır. İncelemesiz sistemde, ülkemizde mali kaynakları kısıtlı olan buluş sahiplerine ucuz, süratli, ancak süresi nisbeten kısıtlı, 7 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. İncelemeli sistemde işlemler daha uzun sürmekte, ancak incelemeli patent, başvurunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığını gösteren bir inceleme raporuna dayanarak verildiği için daha sağlam ve daha uzun bir koruma elde edilmektedir. İncelemesiz patent, gerekli şartlar yerine getirilmek ve incelenmek şartıyla incelemeli patente dönüştürülebilmektedir. 
İncelemeli patentin süresi 20 yıl,incelemesiz patentin süresi 7 yıl ve Faydalı Modelin süresi 10 yıldır.

 

Faydalı Model:

 

Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayi ye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir. Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendireceği düşünülmüştür. Diğer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin, rakiplerce hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazi de olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir. Başka bir deyişle, faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı, patent korumasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir.